O czasopiśmie

Czasopismo „Folia Litteraria Rossica” z serii Acta Universitatis Lodziensis, afiliowane przy Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ, zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie w 2010 r. Ukazuje się jako rocznik w wersji papierowej i elektronicznej; od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wariant elektroniczny publikowany w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja przyjmuje do druku oryginalne materiały nigdzie dotąd niepublikowane z zakresu szeroko pojętego literaturoznawstwa (specjalność – literaturoznawstwo rosyjskie),w tym komparatystyki literacko-kulturowej. Poza artykułami naukowymi publikujemy recenzje prac naukowych, a także sprawozdania z konferencji i sesji naukowych. Materiały są anonimowo recenzowane przez dwóch niezależnych specjalistów (double blind review). Skład Redakcji i Rady Programowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy.

Teksty (w języku rosyjskim i polskim) przyjmujemy do końca roku kalendarzowego poprzedzającego wydanie kolejnego numeru.

Podstawowe informacje

ISSN/eISSN:

1427-9681/2353-4834

Polityka Open Acces

Czasopismo „Folia Litteraria Rossica” ukazuje się w wolnym dostępie (Open Access) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Punktacja MNiSW

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z 23 grudnia 2015 r. czasopismo „Folia Litteraria Rossica” uzyskało 8 pkt.

Bazy referencyjne, w których indeksowane jest pismo

BazHUM
C.E.E.O.L
CEJSH
Index Copernicus
POL-on

Cel i zakres tematyczny

Celem czasopisma „Folia Litteraria Rossica”jest prezentacja wyników badań specjalistów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, wymiana myśli naukowej oraz integracja środowiska rusycystycznego/slawistycznego. Swoje łamy udostępniamy nie tylko literaturoznawcom, ale i badaczom reprezentującym dziedziny pokrewne (kulturoznawstwo, antropologia, filozofia, sztuka).

Ostatnie numery czasopisma mają charakter monograficzny. Ich tematyka oscyluje wokół Nawiązań do tradycji literackiej… Zakreślona w tej formule propozycja rozległych i wielokierunkowych badań daje możliwość wyeksponowania tych treści i problemów w literaturze rosyjskiej – dawnej i tej najnowszej, które inspirują ponadczasowy dialog autorów różnych epok, literatur narodowych i kultur. Wprawdzie nadrzędny temat zakłada dobór i nieuchronność selekcji napływających artykułów, ale jednocześnie stwarza możliwość zgłębienia określonej problematyki, a przy tym gwarantuje większą rozpoznawalność sygnałów kierowanych do naszych Czytelników na temat zawartości danego numeru czasopisma.

Zespół redakcyjny

👤 Redaktor naczelna: dr Ewa Sadzińska (Uniwersytet Łódzki)

👤 Redaktor tematyczny: prof. dr hab. Barbara Olaszek (Uniwersytet Łódzki)

👤 Redaktor językowy: prof. Larysa Lapina (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena w Sankt-Petersburgu)

👤 Sekretarz: dr Aleksandra Szymańska (Uniwersytet Łódzki)

👤 Korekta i redagowanie streszczeń w języku angielskim: dr Marta Kaźmierczak (Uniwersytet Warszawski)