Od Redakcji

Czasopismo „Folia Litteraria Rossica” z serii „Acta Universitatis Lodziensis” afiliowane przy Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie. W ciągu ostatnich lat (2010–2014) ukazało się pięć numerów czasopisma (w kolejności ciągłej – 3, 4, 5, 6, 7). Od roku 2013 (od nr 6) wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna, dostępna na stronie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego: http://repozytorium.uni.lodz.pl.Każdy numer wydawany jest również drukiem – nakład ok. 70 egz. Wszystkie materiały są anonimowo recenzowane. Dominują publikacje w języku rosyjskim. Skład Redakcji Naukowej, Rady Naukowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy. Każdy numer ma trzy działy: Artykuły naukowe, Recenzje i Sprawozdania. Słowo wstępne „Od Redakcji” zawiera informację dla czytelników i przyszłych autorów o planowanej tematyce kolejnego numeru. Na ostatniej stronie każdego numeru podana jest zawartość numeru poprzedniego.

„Folia „Folia Litteraria Rossica” publikuje w cyklu rocznym artykuły na temat literatury i kultury rosyjskiej, a także poświęcone zagadnieniom związanym z tłumaczeniem określonych tekstów artystycznych; udostępnia swoje łamy rusycystom z różnych ośrodków naukowych w naszym kraju i za granicą; redakcja włącza sporadycznie także tematy z zakresu szeroko rozumianej slawistyki. Liczba badaczy współpracujących z czasopismem wciąż się zwiększa, a są wśród nich przedstawiciele dużych ośrodków uniwersyteckich z Rosji, Niemiec, Bułgarii, Ukrainy, Białorusi. Stałe miejsce mają tu literaturoznawcy powiązani z łódzką rusycystyka umowami o współpracy naukowej, a więc z Instytutu Slawistyki w Giessen oraz z Katedry Teorii Literatury Twerskiego Uniwersytetu Państwowego.

Wszystkich zainteresowanych drukiem swych prac (artykułów, recenzji, sprawozdań itp.) prosimy o przygotowanie tekstów – zgodnie z wymogami, które znajdują się w zakładce Dla autorów – i dostarczenie ich do Redakcji (mailowo lub pocztą) do 31 maja (każdego roku).

 

 

ISSN 1427-9681

eISSN 2353-4834

 

Adres Redakcji:

Instytut Rusycystyki UŁ

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

tel.: 42 – 665 53 10

e-mail: evasz@interia.pl (redaktor naczelny)

          aleksandra.shimanska@yandex.com (sekretarz)

www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl