Zapora ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego i najwyższych standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp.). W związku z tym Redakcja „Folia Litteraria Rossica” wymaga od autorów publikacji, aby w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentowali rezultaty swojej pracy, przeciwdziałając tym samym przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” („honorary authorship”).
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Wymienione wyżej przypadki są przykładami nierzetelności w nauce i wszelkie wykryte przypadki będą dokumentowane i demaskowane przez Redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 
Seria „Folia Litteraria Rossica” finansowana jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.